การกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม

การกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม

ขยะอุตสาหกรรม คือของเสียที่เกิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นขยะบางส่วนจากสินค้าที่ผลิต ยิ่งขยะอุตสาหกรรมมีมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเหล่านั้นก็เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปจัดการขยะตามหลัก 3Rs กัน

การลดปริมาณขยะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่พึ่งคิดค้น แต่หลายโรงงานอุตสาหกรรมต่างมีนโยบายลดปริมาณขยะลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องศูนย์เสียไปกับการกำจัดขยะเหล่านั้น บางโรงงานนำขยะไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ

การจัดการของเสียด้วย 3Rs โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการได้ ดังนี้

  1. Reduce ลดการใช้สินค้า หรือวัตถุดิบลง เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ
  2. Reuse การนำขยะไปใช้งานซ้ำ
  3. Recycle นำสิ่งที่เป็นขยะไปแปรรูปใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

โรงงานจะลดของเสียอย่างไร

  1. ทำการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้ดีขึ้น ลดปริมาณการเกิดของเสีย
  2. นำของเสียหรือวัตถุดิบที่เสียหาย ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆที่สามารถทำได้
  3. บำบัดของเสียตามหลักกฎหมาย

ประโยชน์ของการลดของเสีย

  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย
  2. สร้างมูลค่าของเสีย เพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง