การจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะหากมีการทำงานที่มีอันตรายมากจะมีผลต่อการดำเนินกิจกรรมอื่นตามมา ลองคิดดูว่าจะเป็นอย่างไรหากเริ่มทำกิจกรรมแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับพนักงาน พนักงานท่านอื่นๆจะคิดอย่างไร คงไม่ได้คิดในแง่ดีอย่างแน่นนอน

 1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
  การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ทำงาน เป็นกิจกรรมที่ต้องทำ เพื่อให้ทราบว่าอาจเกิดอันตรายอะไรได้บ้าง ทั้งในแง่ของคน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ การประเมินความเสี่ยงจะทำให้เราสามารถหามาตรการลดความเสี่ยงลงได้ ด้วยมาตรการที่ต้องถูกกำหนดขึ้นมา
 2. การจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management)
  การบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องทำ เนื่องจากเป็นเรื่องที่กฏหมายกำหนดการทำตามมาตรฐานทางกฎหมายนั้น ยังไม่เพียงพอต่อการทำงาน เพราะเนื่องจากกฎหมายที่กำหนดจะเป็นการกำหนดขึ้น เพื่อใช้ร่วมกันในทุกโรงงาน แต่ในโรงงานของเรา เราต้องจัดทำมาตรฐานขึ้นมาเอง เพื่อปกป้องพนักงานของเราให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย
 3. พฤติกรรมความปลอดภัย (Safety Behavior)
  อุบัตเหตุส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากพฤติกรรมไม่ปลอดภัย ดังนั้นการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยนั้นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานเพื่อให้สามารถเห็นถึงความไม่ปลอดภัยและดำเนินการแก้ไข ความไม่ปลอดภัยนั้นเสียก่อนที่จะทำอันตรายทั้งผู้อื่นและตนเองได้
 4. Health Care
  การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำ แต่คงไม่ง่ายเพียงแค่ตรวจเท่านั้น แต่หากเราทำผลการตรวจของพนักงานมาตรวจสอบ เราอาจพบว่าผลจากการทำงานในโรงงานของเรานั้นมีหรือไม่และมันส่งผลต่อพนักงานของเราอย่างไร การที่เราไม่ได้ตรวจสอบในจุดนี้อาจส่งผลเสีย ต่อทั้งพนักงานและโรงงานได้ในภายหลัง
 5. Work Place Hygiene
  การทำงานในที่สกปรกรกรุงรังคงไม่มีใครต้องการอย่างแน่นอน ดังนั้นเรื่องของการจัดทำสถานที่ทำงานให้สะอาดมีการถ่ายเทอากาศที่ดี แสงสว่างที่เพียงพอ เสียงที่เงียบไม่มีกลิ่นรบกวน จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่การหยุดงานการลางานก็จะน้อยลงตามไปด้วย
 6. การตรวจความปลอดภัย (Safety Audit)
  การตรวจความปลอดภัย ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินการด้านความปลอดภัย การตรวจนั้นต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่าที่เป็นอยู่หากเราได้ตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้แล้ว เราคงไม่อาจดีใจไปได้ เราจึงต้องทำการขยับมาตรฐานนั้นๆ ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อให้ความปลอดภัยในการทำงานมีมากขึ้น