การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย

การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจาการทำงานในที่อับอากาศที่ทำให้ขาดอากาศหายใจหรือได้รับอันตรายจากสารพิษ ลองไปดูวิธีดำเนินการอย่างปลอดภัยกัน

 

สถานที่อับอากาศ จัดว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีทางเข้าออกอย่างจำกัด มีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสถานที่อับอากาศมีตั้งแต่ อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ท่อ เป็นต้น

วิธีการดำเนินการอย่างปลอดภัย

 1. ก่อนจะเข้าไปทำงานในสถานที่อับอากาศ ต้องมีการตรวจสอบ วัดระดับสภาพอากาศภายใน แล้วบันทึกผล เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
 2. ปิดกั้นสถานที่อับอากาศ เพื่อไม่ให้สารพิษหรือสิ่งใดเข้าไปในสถานที่
 3. จัดทำป้ายแจ้งเตือน ห้ามบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังสถานที่อับอากาศ
 4. จัดให้มีสิ่งปิดกั้นรอบสถานที่อับอากาศ
 5. ก่อนจะให้ลูกจ้างเข้าไปยังสถานที่อับอากาศ ต้องมีหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศ
 6. ฝึกอบรมลูกจ้างด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ทั้งวิธีการทำงาน การปฐมพยาบาล การอพยพเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 7. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เหมาะกับงาน
 8. จัดเตรียมถังดับเพลิงให้พร้อมในกรณีหากมีประกายไฟ
 9. การทำงานในสถานที่อับอากาศต้องมีพนักงานไม่น้อยกว่า 3คน ได้แก่
 • ผู้ควบคุมงาน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • ผู้ช่วยเหลือ ซึ่งได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ มีหน้าที่เฝ้าดูแลบริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศ สามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศได้ตลอดเวลา และพร้อมที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆ
 • พนักงานที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ

ในการปฏิบัติงานพนักงานควรคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอ และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ