การทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศ

“ที่อับอากาศ” (Confined Space) หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

“สภาพอันตราย” หมายความว่า สภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 • มีวัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงของลูกจ้างหรือถมทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน
 • มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตก ถูกกักหรือติดอยู่ภายใน
 • มีสภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตราย
 • สภาพอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

“ที่อับอากาศ Confined Space”ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมพบว่ามีลักษณะแตกต่างกันออกไป ความหลากหลายของชนิดของที่อับอากาศได้กล่าวไว้ในตัวอย่างของที่อับอากาศแยกตามประเภทอุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น ถังน้ำมัน หอกลั่น
 • เกษตรกรรม เช่น บ่อหมักปุ๋ย ถังบรรจุปุ๋ย แท้งค์ฉีดพ่นสารเคมี
 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ปล่องขนาดใหญ่ ท่อทางเดินสายไฟ
 • อุตสาหกรรมอาหาร เช่น เตาอบ ถังแป้ง ถังน้ำตาล ถังข้าวป่น
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น หม้อต้มสำหรับฟอกขาว ถังสีย้อมผ้า
 • การขนส่ง เช่น เครื่องบินบรรทุก รถบรรทุก รถไฟบรรทุก
 • งานสุขาภิบาล เช่น บ่อขยะเปียก เตาเผาขยะ ท่อระบายน้ำ

“นิยามของที่อับอากาศ” ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

อันตรายในการทำงานในสถานที่อับอากาศ

 • การขาดออกซิเจน
 • ก๊าซพิษ, Fume หรือ ไอระเหย ที่เป็นพิษ
 • การท่วมของของเหลว หรือ มีวัสดุไหลทะลักเข้ามาในสถานที่นั้นอย่างทันทีทันใด
 • ไฟไหม้และการระเบิด
 • ฝุ่น
 • ความร้อน หรือ ความเย็น
 • สัตว์มีพิษ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment = PPE) หรือเรียกโดยย่อว่า อุปกรณ์นิรภัย หรืออุปกรณ์เซฟตี้ ที่ต้องใส่ขณะปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

 

 • อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection Devices)
 • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Eye and face protection devices)
 • อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear protection devices)
 • อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ (Respiratory protection devices)
 • อุปกรณ์ป้องกันลำตัว (Body protection devices)
 • อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection devices)
 • อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot protection devices)
 • อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง