ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี

อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี

ในการทำงานที่สัมผัสสารเคมี นอกจากจะต้องมีการป้องกัน โดยการสวมใส่ชุดป้องกันอันตรายแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การจัดเก็บสารเคมีให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วย เพราะถ้าจัดเก็บสารเคมีไว้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

องค์ประกอบของการเกิดไฟ 

  1. ความร้อน เป็นแหล่งกำเนิดไฟ
  2. เชื้อเพลิง เป็นไอของสารไวไฟ
  3. ออกซิเจน เป็นอากาศ

องค์ประกอบ 3 ประการ นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดไฟและต่อเนื่องไปถึงการลุกไหม้ หากขาดองค์ประกอบใดเพียงอันเดียว ก็จะไม่มีการติดไฟหรือไฟก็จะดับด้วยตัวมันเอง อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี จึงเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบให้กำจัดองค์ประกอบอย่างน้อยที่สุดหนึ่งองค์ประกอบเพื่อป้องกันการเกิดการติดไฟ ซึ่งจะนำไปถึงการเกิดเพลิงไหม้ได้

วัตถุประสงค์พื้นฐานของอุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี 

  1. ป้องกันไฟ เป็นการป้องกันตั้งแต่จุดกำเนิด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้
  2. ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับตามมาตรฐานสากล เช่น OSHA NFPA ซึ่งเทียบเท่ากับข้อบังคับ EPA และ DOT
  3. ปกป้องผู้คน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ผู้ใช้งานจะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้น ว่าทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน