มาดูการทำงานให้ปลอดภัยโดยใช้หลัก SAFETY FIRST ในโรงงาน

มาดูการทำงานให้ปลอดภัยโดยใช้หลัก SAFETY FIRST ในโรงงาน

Safety First คืออะไร

Safety First หรือแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวได้ว่า ‘ปลอดภัยไว้ก่อน’ เป็นหลักการที่ไม่ว่าจะกระทำการใดก็แล้วแต่ ให้ยึดหลักความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ โดยสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้จากความไม่ประมาทเลินเล่อ มีสติ และระมัดระวังไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใด เหล่านี้จะสามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้

หลัก Safety First ในโรงงาน คืออะไร

โรงงาน หมายถึง สถานที่ที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ มีทั้งใหญ่และเล็กแตกต่างกันไป ภายในโรงงานจะประกอบไปด้วยแรงงานคนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ภายในโรงงานอาจมีเครื่องจักกลหรือเครื่องมือต่าง ๆ ตามเทคโนโลยีแตกต่างกันไป หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะสามารถมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำไรแตกต่างไปตามความรุนแรง หากผลกระทบจากอุบัติน้อยก็อาจไม่ส่งผลกระทบต่อโรงงานเท่าใด แต่หากได้รับความบาดเจ็บมาก อาจถึงขั้นทุพพลภาพและเสียชีวิต โรงงานก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาคนงาน กรณีที่เสียชีวิตก็ต้องเสียกำลังคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตอีกด้วย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และผลกำไรก็ลดลง

หลัก Safety First ในโรงงาน หรือหลักปลอดภัยไว้ก่อนในโรงงานนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มอัตราความปลอดภัยขึ้น เมื่อมียึดหลัก Safety First การระมัดระวังและป้องกันจะทำให้เราสามารถลดการบาดเจ็บและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลงได้ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 จึงมีข้อกฎหมายบัญญัติไว้ ว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งแพ่งและอาญา ในเรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety First)

หลัก Safety First ภายในโรงงาน ทำได้อย่างไร

 

 

 

 

 

 

เราสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติภัยจากการทำงานในโรงงานได้ โดยการเพิ่มความรอบคอบ ไม่ประมาท และเตรียมป้องกันอันตรายทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • ป้องกันจากตัวบุคคล
    ควรมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในการแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม บางโรงงานอาจมีเครื่องป้องกันทางด้านสารเคมีเพื่อไม่ให้เข้าไปในร่างกาย ซึ่งจุดนี้ห้ามพนักงานละเลยโดยเด็ดขาด เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกด้านของโรงงานอย่างเคร่งครัด
  • ป้องกันจากเครื่องมือเครื่องใช้
    โรงงานควรมีพื้นที่ในการจัดวางเครื่องมือเครื่องมืออย่างเป็นระบบระเบียบ และควรมีการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งานตามมา
  • ป้องกันจากสภาพแวดล้อม
    โรงงานควรจัดพื้นที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ มีความปลอดภัย สะอาด และเป็นระเบียบ

แม้จะมีหลักการและกฎเกณฑ์กำหนดขึ้นอย่างตายตัว สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยจึงจะเกิดผลสูงสุด จึงจะสามารถประสบความสำเร็จตามหลัก Safety First หรือปลอดภัยไว้ก่อนอย่างยั่งยืน

ที่มาของข้อมูล http://www.factorysafety2u.com และ www.sipotec.ac.th