วัสดุดูดซับของเหลวอันตรายคืออะไร?

วัสดุดูดซับของเหลวอันตรายคืออะไร?

อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน สารเคมี และของเหลวอันตราย ช่วยควบคุมการแพร่กระจายของของเหลวไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน สารเคมีที่เป็นอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากขั้นตอนการผลิต การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายขั้นตอนระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตจากเส้นใยโพลีโพรพิลีน มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าวัสดุดูดซับทั่วไป อีกทั้งอุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน และสารเคมีของ New Pig มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ใช้งานสะดวก รวดเร็ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งละปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน และสารเคมี สามารถแบ่งตามลักษณะในการใช้งานได้ ดังต่อไปนี้

Maintenance Sorbent

 

อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน Solvent Coolant น้ำ และสารเคมีทั่วไป
– เหมาะกับงานซ่อมบำรุง สะดวกกว่าการใช้ทราย ขี้เลื่อย เพียงนำไปวางบริเวณที่มีการรั่วไหลอยู่เป็นประจำของเครื่องจักร
– ช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน สะดวกในการทำความสะอาด ประหยัดเวลาและแรงงาน สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

 

 

 

 

Oil Only Sorbent (Solution for Outdoor Leak and Spills)

 

อุปกรณ์ดูดซับน้ำมันและสารเคมีที่ไม่มีน้ำ
– ใช้ดูดซับเฉพาะน้ำมัน ไม่ซับน้ำ รักษารูปทรงได้ดี ถึงแม้ว่าจะดูดซับน้ำมันไว้มากก็ตาม
– ใช้งานได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น รางระบายน้ำ แม่ย้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ
– สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

 

 

 

 

 

Haz-Mat Acids and Caustics Sorbent

 

อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีอันตราย กรด ด่าง
– ใช้ได้ดีในการดูดซับสารเคมีทุกประเภท กรดและด่างเข้มข้น ใช้งานสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย
– เหมาะสำหรับห้องปฎิบัติการ งานทดลองต่างๆ สารที่เก็บสารเคมี รวมถึงงานป้งกันภัยจากสารเคมี

 

 

 

 

 

Emergency Kits

 

ชุดรวมอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่เร็ว สำหรับกรณีฉุกเฉิน
– ชุดอุปกรณ์ประเภทนี้สะดวกในการใช้งานซึ่งในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สามารถใช้งานได้ทันที
– ในชุดรวมอุปกรณ์จะบรรจุอุปกรณ์ดูดซับชนิดต่างๆและคู่มือการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งในการติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงต่อการหกรั่วไหลของน้ำมัน สารเคมีอันตราย