สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานรับเหมาก่อสร้าง

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานรับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้างมักเป็นงานที่ทำในที่โล่งแจ้ง และขั้นตอนในการทำงานจะไม่ค่อยเป็นระบบ หรือมีขั้นตอนที่ชัดเจน เหมือนอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกับมีแรงงานฝีมือและไร้ฝีมือจำนวนมาก ที่มีการโยกย้ายแรงงานค่อนข้างบ่อย ทำให้ขาดระเบียบ วินัยด้านความปลอดภัยในการทำงานหลายครั้งที่โครงการก่อสร้างมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตลอด ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ถ้ามีมาตราการป้องกันไว้อย่างดี ก็น่าจะทำให้อัตราการเกิดอุบัตินั้นน้อยลงได้

1. ความปลอดภัยส่วนบุคคลของแรงงานก่อสร้าง
ต้องให้เป็นลำดับแรก เพราะสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนมากเกิดมาจากผู้ปฏิบัติงานเอง ที่ไม่ทำตามกฏระเบียบ เช่น

 • ไม่ใส่หมวกนิรภัยทั้งที่โครงการก่อสร้างก็มีให้เบิก โดยให้เหตุผลต่างๆนาๆ ไม่ถนัดบ้าง ร้อนบ้าง ใส่แล้วไม่สวยบ้าง (โดยเฉพาะแรงงานผู้หญิง จะชอบตกแต่งหมวกเป็นพิเศษ)
 • ใส่รองเท้าแตะในไซต์งานก่อสร้าง ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่างๆมากมาย
 • ไม่ใส่หน้ากากป้องกัน เวลาใช้เครื่องมือเชื่อมเหล็ก
 • ดื่มสุราระหว่างปฏิบัติงาน
 • ประมาทเลินเล่อ เช่น วางเครื่องมือที่มีความคมไว้ที่พื้น หลังจากใช้งานเสร็จแล้วทั้งๆที่ควรจะเก็บในพื้นที่ปลอดภัยก่อนพอถึงเวลาจะใช้งานค่อยหยิบออกมาใหม่
 • ทั้งนี้ควรจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งบอกกฏระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษถ้าฝ่าฝืนคำสั่ง เพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่ง

2. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในงานรับเหมาก่อสร้าง

 • ใช้เครื่องมือไม่ถูกกับงานซึ่งมักพบว่าพอหาเครื่องมือที่จะใช้งานไม่เจอหรือเครื่องมือที่จะใช้ชำรุด ก็จะไปหาเครื่องมืออื่นที่ไม่ได้ทำมาเพื่อวัตถุประสงค์นั้นโดยเฉพาะ มาใช้งานแทน ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเครื่องมือเสียหายได้ หรือเกิดอุบัติเหตุได้
 • ใช้งานเครื่องมืออย่างไม่ถูกวิธี ที่พบบ่อยคือ ใช้งานเครื่องมือต่อเนื่องไม่มีการพัก ทำให้เกิดความร้อนในเครืองมือสูง จนทำให้ชำรุด หรือในกรณีร้ายแรงอาจจะทำให้เกิดอุบัติได้
 • ไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ ทำให้อายุการใช้งานเครื่องมือสั้น และในบางครั้งก็นำมาซึ่งอุบัติเหตุได้เหมือนกัน

3. ความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง

 • ควรทำรั้วกั้นบริเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง
 • ควรมีการแบ่งเขตชัดเจน บริเวณที่พักอาศัยที่เก็บวัสดุอุปกรณ์
 • รอบตัวอาคารควรมีแผ่นกั้นกันวัตถุตกลงมา
 • อาคารขณะก่อสร้างที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มีแผงกั้นควรทำราวกั้นเพื่อป้องกันการตก
 • ควรจัดให้มีหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ