หน้าที่หลักของหน่วยงานความปลอดภัย

หน้าที่หลักของหน่วยงานความปลอดภัย

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการอบรมพนักงานใหม่ทุกคนให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการวางแผนรับมืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำงานด้านต่างๆ 

หน้าที่หลัก

  1. การวางแผนความปลอดภัยตามหนักกฎกระทรวงที่กำหนดขึ้นโดยต้องทราบความเสี่ยงหรืออันตรายของกิจการอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนความปลอดภัยได้รัดกุมขึ้น
  2. ดำเนินการจัดทำคู่มือในการทำงาน คู่มือการเลือกซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ คู่มือการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี
  3. ดำเนินการตั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ข้อห้ามต่างๆในจุดเสี่ยง เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ห้ามถอดอุปกรณ์เซฟตี้ในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
  4. จัดการอบรมการปฐมพยาบาล วิธีการดับเพลิง แนวทางการหนีไฟในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  5. ฝึกฝนทักษะการทำงานให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน แถมยังลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
  6. ทำการประเมินผลการวางแผนสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงแผนด้านความปลอดภัยทุกเดือนหรือทุกปี
  7. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หน่วยงานความปลอดภัย ต้องสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อลดอันตรายร้ายแรง ลดอัตราการเสียชีวิต ช่วยเหลือคนเจ็บได้อย่างรวดเร็ว
  8. รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามนโยบาย และมีผลตอบรับอย่างไร