หลักการสร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

หลักการสร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

1. สร้างความรับผิดชอบ

  • เจ้าของโรงงานหรือนายจ้างจะต้องรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกประเภทงานให้ครบถ้วน พอเพียง ดำเนินการรักษาความปลอดภัยตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  • วิศวกรควบคุมการทำงานและวัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ควรมีวิศวกรควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขการทำงานของวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเครื่องจักร ลูกจ้าง และการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งวางระเบียบกฎเกณฑ์ของการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ปลอดภัย ใช้วัสดุอันตรายในกระบวนการผลิตให้น้อยลงหรือน้อยที่สุด
  • หัวหน้าหรือผู้ควบคุมงาน ในแต่ละฝ่ายของการทำงานในโรงงานจะมีหัวหน้าหรือผู้ควบคุมรับผิดชอบการทำงาน ซึ่งผู้ควบคุมจะต้องชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น และจะต้องควบคุมดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิดช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนั้นๆได้
  • ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรประมาท ศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในงานที่ตนรับผิดชอบ หากพบหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยควรสอบถามหรือแจ้งแก่หัวหน้าเพื่อหาวิธีป้องกัน

2. ไม่ประมาท

ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การประมาทย่อมเป็นหนทางสู่ความสูญเสีย โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีวินัยในตนเอง และเตรียมพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ เช่น

  • สุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  • กฎระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ตราขึ้นเป็นกฎให้ถือปฏิบัติในโรงงานนั้น เป็นวิธีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

3. รักษาความสะอาดในโรงงาน

ควรรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน โดยการจัดเก็บและวางสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ

4. รู้วิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน คือต้องใช้ให้ถูกประเภทเหมาะสมกับงาน การเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักการ 3E อันได้แก่

  • Engineering (วิศวกรรมศาสตร์)
  • Education (การศึกษา)
  • Enforcement (การออกกฎข้อบังคับ)

E ตัวแรกคือ Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) คือการใช้ความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในการคำนวณและการออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด

E ตัวที่สอง คือ Education (การศึกษา) คือการให้การศึกษา หรือการฝึกอบรม และแนะนำคนงานหัวหน้างานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงาน ให้รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นและป้องกันได้อย่างไร และจะทำงานวิธีใดจึงจะปลอดภัยที่สุด เป็นต้น

E ตัวสุดท้าย คือ Enforcement (การออกกฎข้อบังคับ) คือ การกำหนดวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย และมาตรการควบคุมบังคับให้คนงานปฏิบัติตาม เป็นระเบียบปฏิบัติที่ต้องการประกาศให้ทราบทั่วกัน หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดความสำนึกและหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตราย

หลักการ 3E นี้จะต้องดำเนินการไปพร้อมกัน จึงจะทำให้การป้องกันอุบัติเหตุและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงานมีประสิทธิภาพสูงสุด