แนะวิธีใช้-ทำลาย-ดูแลรักษาสารเคมีอย่างถูกต้อง

แนะวิธีใช้ ทำลาย ดูแลรักษาสารเคมีอย่างถูกต้อง

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีอย่างเลี่ยงไม่ได้ การเรียนรู้วิธีใช้งาน การจัดเก็บหรือทำลายอย่างถูกวิธี รวมถึงวิธีปฏิบัติกรณีได้รับอันตรายจากสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีได้ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัย ดังนี้

  1. การอ่านฉลากก่อนใช้งานและปฏิบัติตามวิธีใช้อย่างเคร่งครัด สวมถุงมือและรองเท้าทุกครั้งที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง สวมแว่นตาเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกจะช่วยป้องกันการสูดดมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ห้ามทำให้เกิดประกายไฟหรือสูบบุหรี่ในขณะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟง่าย หลังใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนผสมเสร็จแล้ว ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
  2. การทำลาย ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีลงดิน ท่อระบายน้ำหรือโถส้วมอย่างเด็ดขาด ให้ทิ้งในถังขยะมีพิษแยกจากขยะทั่วไป โดยกำจัดให้ถูกต้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำของผู้ผลิต
  3. การเก็บรักษา จัดเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแหล่งความร้อน โดยจัดวางบนพื้นหรือชั้นวางที่มั่นคง แยกเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ติดไฟง่าย ทำปฏิกิริยารุนแรงไว้ในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก ไม่จัดเก็บปะปนกับอาหาร เพราะสารเคมีอาจหกหรือมีไอระเหยปนเปื้อนกับอาหาร ห้ามเก็บถังน้ำมันเชื้อเพลิง หรือถังบรรจุก๊าซไว้ในบ้าน ใกล้แหล่งความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะจะติดไฟง่าย ตลอดจนห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเปลี่ยนถ่ายลงในภาชนะบรรจุ อาหาร เพื่อป้องกันเด็กหรือผู้ที่ไม่รู้นำไปรับประทานทำให้เสียชีวิตได้

หากได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ควรปฏิบัติดังนี้

  • การล้างพิษ ถ้าสารเคมีหรือน้ำยาต่างๆ ถูกบริเวณผิวหนังควรรีบล้างออกทันที ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออก ฟอกสบู่และล้างด้วยน้ำจำนวนมาก ถ้าสารเคมีกระเด็นเข้าตาให้รีบล้างออกโดยเปิดน้ำสะอาดไหลผ่านตามากๆ
  • หากสูดดมสารพิษเข้าไป ให้รีบนำผู้ป่วยออกมาอยู่ในที่โล่งแจ้งบริเวณเหนือลม ห่างจากที่เกิดเหตุไม่ต่ำกว่า 100 เมตร เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์
  • การขจัดสารพิษออกจากร่างกาย ถ้ารับประทานสารพิษเข้าไป ให้รีบล้วงคอให้อาเจียนทันที จะช่วยลดปริมาณสารพิษที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย แต่ไม่ควรทำในกรณีที่ผู้ป่วยกำลังชัก ผู้ป่วยหมดสติไม่รู้สึกตัว
  • ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี ควรตั้งสติ ไม่ตระหนกตกใจ ควรรีบทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น พร้อมทั้งพิจารณาว่าสารพิษที่ได้รับเป็นสารอะไร ระยะเวลาที่ได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายและเข้าสู่ร่างกายทางใด เพื่อให้แพทย์ทราบโดยละเอียด จะได้เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของผู้ได้รับอันตราย จากสารเคมี
  • หากผู้ได้รับสารเคมีหยุดหายใจ ให้ทำการผายปอด และช่วยปั๊มหัวใจในกรณีที่หัวใจหยุดเต้น และรีบนำส่งโรงพยาบาลในทันที ถ้าไม่ทราบชนิดของสารเคมี ให้นำภาชนะสารพิษ เสื้อผ้าที่เปื้อนหรือสิ่งที่อาเจียน ให้แพทย์ตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีชนิดใด เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องต่อไป

จะเห็นได้ว่า สารเคมีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันแต่หากขาดความระมัดระวังในการใช้ เก็บรักษา และการทำลายที่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง วิธีปฏิบัติกรณีได้รับอันตรายจากสารเคมี รวมถึงวิธีช่วยเหลือผู้ที่ได้อันตรายรับสารเคมีอย่างถูกต้องก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมี

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย