เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)

ประกอบด้วย

  • ผงเคมีซึ่งมีอยู่หลายชนิดอาทิเช่น โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต โซเดียมไบคาร์บอเนต โปตัสเซี่ยมไบคาร์บอเนต
  • ผงกันชื้น แมกนีเซียมสเตียเรท แมกนีเซียมคาร์บอเนต ไตรแคลเซียมฟอสเฟต
  • ก๊าซขับดัน (ไนโตรเจน (N2))
  • มีขนาด  3 ปอนด์, 5 ปอนด์, 10 ปอนด์, 15 ปอนด์, 20 ปอนด์ และ 50 ปอนด์

คุณสมบัติดับไฟได้ 3 ประเภท คือ A, B, C

  • ประเภท A  หมายถึง เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้เชื้อเพลิงประเภท ไม้ ผ้า หญ้า กระดาษ ยาง พลาสติก เป็นต้น
  • ประเภท B  หมายถึง เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้เชื้อเพลิงประเภท ของเหลวไวไฟ น้ำมัน,สารไวไฟ แก๊สหุงต้ม 
  • ประเภท C หมายถึง เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้เชื้อเพลิงประเภท  เครื่องจักร  เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีกระแสไฟไหลผ่านอยู่ เป็นต้น

หมายเหตุ

  • ถังดับเพลิงชนิดนี้ ผงเคมีดับเพลิงเป็นฝุ่นฟุ้งกระจาย สกปรก แต่ดับไฟได้ดีกว่าชนิดอื่น ๆ
  • หากใช้ดับเพลิงที่เกิดการลุกไหม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจเสียหายได้
  • การฉีดใช้ถังดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ผู้ใช้ควรได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น