ไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉิน

อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินกรณีไฟดับกระทันหัน ไฟฟ้าฉุกเฉินก็จะทำงานทันที ใช้ตามบ้านพักอาศัยหรือตามโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น